Jesteś tutaj: Start / STATUT GOS

STATUT GOS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim zwany dalej „Ośrodkiem” działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz.U.Nr 127
, poz. 857/,
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.),
5) niniejszego statutu nadanego przez Radę Miejską w Koźminie Wielkopolskim.
 
§ 2

1. Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim zwany w dalszej części statutu Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Koźmin Wielkopolski.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Koźmin Wielkopolski
 
§ 3

Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wielkopolskim.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Ośrodka
 
§ 4

Przedmiotem podstawowej działalności Ośrodka są zadania Gminy w zakresie: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania gminnych
obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej.
 
§ 5
 
1.Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1/ utrzymanie oraz udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, rekreacyjnych,
2/ przygotowywanie obiektów do imprez sportowych,
3/ organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych,
4/ właściwa eksploatacja i konserwacja urządzeń sportowych i rekreacyjno - wypoczynkowych,
5/ przygotowanie lodowiska,
6/ współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, turystyki, placówkami oświatowymi
oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji procesu wychowania fizycznego,
uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowania zdrowego stylu życia,
7/ prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
8/ podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej i rekreacyjnej
Gminy Koźmin Wielkopolski.
 
2. Ponadto Ośrodek:
1/ może realizować na zasadach określonych w odrębnych przepisach dodatkowe zadania niż wymienione wyżej
 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem
 
§ 6

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
2. Dyrektor Ośrodka podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 7

Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa regulamin organizacyjny Ośrodka ustalany przez dyrektora.

§ 8

Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje dyrektor w formie zarządzenia.

§ 9

Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka.

§ 10

W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 11

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa regulamin pracy.
 
Rozdział IV
Mienie Ośrodka
 
§ 12
 
1. Majątek nieruchomy Ośrodka stanowić będzie następujące mienie:
1/ przy ul. Floriańskiej - budynek administracyjno-socjalny /z wyłączeniem magazynu obrony cywilnej, archiwum i wydzierżawionych przez Gminę pomieszczeń na gabinety
rehabilitacyjne/,
- boiska sportowe,
- korty tenisowe,
- skatepark
2/ boiska sportowe w Borzęciczkach, Czarnym Sadzie, Gościejewie, Kaniewie, Mokronosie, Nowej Obrze, Orli, Serafinowie, Staniewie, Wrotkowie,
3/ otwarty basen kąpielowy przy ul. Pleszewskiej,
4/ place zabaw przy ul. Jana Pawła II, Okrężnej, w parku im. Powstańców Wielkopolskich, przy ul. Wiatracznej,
5/ korty tenisowe w parku im. Powstańców Wielkopolskich, w Starej Obrze, w Borzęcicach.
2. Za mienie, o którym mowa w punkcie 1 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność
ponosi dyrektor Ośrodka.

§ 13
 
Ośrodek gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.
 
Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 14

Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§ 15

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 16

Uzyskane dochody z działalności Ośrodek przekazuje na rachunek dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 17

Za gospodarkę finansową ośrodka odpowiada Dyrektor.
 
Rozdział VI
Nadzór nad Ośrodkiem

§ 18

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 19

Zmiana statutu Ośrodka następuje uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOS
Data utworzenia:2020-11-25
Data publikacji:2020-11-25
Osoba sporządzająca dokument:Grzegorz Witczak
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Witczak
Liczba odwiedzin:1981